Certifierade produkter
SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutSök inom område Mikrofilm

  
Välj typ av lista
> ProduktgrupperMera information: Läs mer
Kontakt:
Margareta Antonsson
tfn: 010-516 53 30
e-post: margareta.antonsson@ri.se

Mikrofilm

Förteckningen upptar produkter och kombinationer av produkter som för närvarande är godkända för framställning av handlingar enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering, RA-FS 2006:4. Villkor för certifiering av skrivmateriel anges i

Certifikat avser produkter som levereras av det ansvariga företag som anges i förteckningen och omfattar produkter med beteckning som helt överensstämmer med den i förteckningen angivna. Med ansvarigt företag avses tillverkare eller leverantör som innehar certifikat för aktuell produkt.

Certifiering innebär att ett eller flera exemplar av en produkt har provats enligt en viss specifikation, att dessa exemplar har visat sig uppfylla kraven, samt att det finns ett ansvarigt företag med vissa skyldigheter. De provningsresultat som ligger till grund för ett certifikat avser de provade exemplaren. Innehavare av certifikat har ansvaret för att försålda produkter överensstämmer vad gäller sammansättning, konstruktion, inställning och andra för resultatet viktiga egenskaper med de provade produkterna.

Certifierade produkter får märkas med SPs certifieringsmärke för arkivmateriel, innehållande beteckningen "svenskt arkiv". Märket får också användas i kataloger, infoblad och vid annan marknadsföring.

Godkännande avser mikrofilm i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering, RA-FS 2006:4.

 

Produktgrupper

Mikrofilmer

Visa alla grupper